Gorenje
Gorenje

G5 Quality Service

Vi vill gärna säkerställa att våra kunder kan känna sig så nöjda och lugna som möjligt med sin Gorenje-produkt, både nu och i framtiden. Av den anledningen ger vi G5 Quality Service till alla våra kunder från den dag då de köpte sin Gorenje-produkt.

Gäller för alla Gorenje vitvaror (undantag fristående microvågsugnar), som köpts efter 1. april 2018. Det krävs att brukaren registrerar sin produkt på Gorenjes hemsida för att få tillgång till denna extra förmån. Registreringen måste utföras inom åtta veckor efter att fakturan utställts. G5 Quality Service är en femårig säkerhet för att produkterna lever upp till våra kunders förväntningar för kvalitet och service. Den består av följande:

2 års fullständig säkerhet

Gorenje ger dig 2 års produktgaranti från inköpsdatum. Här har Gorenje bevisbördan i förhållande till gällande lagstiftning, därutöver finns ytterligare 12 månader mot ursprungliga fel (reklamationsrätten).

5 års gratis reservdelar

Gorenje erbjuder ytterligare 36 månaders gratis reservdelar. Se villkor nedan.

10 års reservdelssäkerhet

Är din säkerhet för att vi kan leverera reservdelar till din Gorenje-produkt i minst 10 år från inköpsdatum.

Villkor för G5 Quality Service

Garantin under de första 24 månaderna omfattar material- och tillverkningsfel som konstateras vid normal användning i ett vanligt hushåll. Garantin täcker inte fel eller skador som uppstår pga felaktig användning, missbruk eller felaktig skötsel, felaktig installation, inklusive inbyggnad, montering eller anslutning. Elektriska fel som är externa, såsom blixtnedslag, fel i elnätet, etc. Fel eller skada som direkt eller indirekt har uppstått som en följd av överbelastning etc eller om produkten vid en eventuell reparation inte finns enkelt tillgänglig för teknikern.

För 5 års gratis reservdelar gäller följande:

• Villkoren gäller reservdelar till Gorenjes vitvaror (undantag fristående microvågsugnar), som köpts och används inom Sverige.

• 5 års gratis reservdelar gäller uteslutande för Gorenjes vitvaror där övriga villkor är uppfyllda.

• 5 års gratis reservdelar gäller enbart om reparationen är utförd av en auktoriserad Gorenje verkstad.

• 5  års gratis reservdelar täcker inte arbets- eller transportkostnader för den auktoriserade Gorenje verkstaden (förutom första 24 månaderna). Dessa kostnader debiteras enligt den prislista som gäller vid tidpunkten då servicen tas i anspråk.

• 5 års gratis reservdelar upphör att gälla om defekten i produkten uppstår på grund av följande:
- Underlåtenhet att beakta bruksanvisningen, inklusive felbetjäning.
- Bristande underhåll.
- Felaktig hantering av produkten, installationen eller anslutningen.
- Reparationer har utförts av obehöriga personer.
- Komponenter som inte är original har använts på produkten.
- Skador som orsakats av mekaniska stötar som orsakats av användaren eller tredje person.
- Force majeure (översvämning, blixtnedslag, brand osv.).
- Användning av produkten i kommersiellt syfte.

• Efter reparation eller byte av reservdelar blir delarna som bytts ut Gorenjes egendom.

Utförs det en service, kommer det inte att förlänga, förnya eller ändra den generella serviceperioden, som gäller produkten i sin helhet. Alla andra anspråk utesluts av dessa villkor.

Kvalitet och tradition

Gorenje har tillverkat högkvalitativa hushållsvitvaror i över 60 år. Vi arbetar hårt med att utveckla vår teknik och med att ständigt förbättra våra tillverkningsprocesser. Gorenje inspireras av slovensk tradition och europeiska värden, och håller fanan högt som en av Europas ledande tillverkare av hushållsvitvaror. Vi är stolta över varje produkt som lämnar våra fabriker eftersom vi vet att den har producerats och testats för att uppfylla de hårda europeiska miljöskyddsstandarderna.